Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – BÄRA leather goods

Inhoudsopgave:
Algemene informatie
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 7 – Verplichtingen van BÄRA leather goods bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming en extra garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen

 

Algemene informatie
BÄRA leather goods
De Duivenakker 24
5735 JB Aarle-Rixtel

E: heythere@baraleathergoods.com
W: www.baraleathergoods.com
T: 06 13 01 00 35
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

KvK-nummer: 68937962
Btw-identificatienummer: NL011846549B01
IBAN: NL32 RABO 0320 2463 37

BÄRA leather goods is een eenmanszaak.

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door BÄRA leather goods worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en BÄRA leather goods;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BÄRA leather goods en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten wanneer er een overeenkomst gesloten is op afstand tussen BÄRA leather goods en de klant.
 2. BÄRA leather goods heeft het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website baraleathergoods.com te alle tijden te wijzigen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BÄRA leather goods de algemene voorwaarden in overleg met de klant voorleggen, voordat de overeenkomst op afstand alsnog kan worden gesloten.

 

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van BÄRA leather goods bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als BÄRA leather goods gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Alle artikelen aangeboden op de website zijn uit voorraad leverbaar of anders aangegeven. Indien een product onverhoopt is uitverkocht, zal BÄRA leather goods de klant hiervan op de hoogte brengen en het reeds betaalde bedrag terugbetalen aan de klant.
 4. BÄRA leather goods is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeerfouten in haar website. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BÄRA leather goods niet. Ook aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. BÄRA leather goods zal de klant een bevestigingsmail van de overeenkomst sturen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet door BÄRA leather goods is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. BÄRA leather goods draagt zorg voor een veilige web omgeving en bescherming van de persoonsgegevens van de klant.
 4. BÄRA leathergoods is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd kan dit zonder opgaaf van redenen aan de klant worden medegedeeld.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BÄRA leather goods mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Iedere bestelling kan zonder opgaaf van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. De klant wordt verzocht daartoe een email te sturen aan heythere@baraleathergoods.com. Vermeldt in uw mail uw ordernummer, de reden van annuleren (deze is de klant niet verplicht) en uw bankgegevens. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden door BÄRA leather goods. In geval van annuleren, zal BÄRA leather goods zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen het door de klant betaalde bedrag terugbetalen.
 3. De klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen zonder opgaaf van redenen. Wij verzoeken de klant bij het herroepen een email te sturen aan heythere@baraleathergoods.com. Vermeldt in het bericht uw ordernummer, de reden van annuleren (deze is de klant niet verplicht) en uw bankgegevens. BÄRA leather goods zal de klant een bevestigingsmail met retournummer sturen.
 4. Het recht op herroepen vervalt op het moment dat niet aan alle voorwaarden van artikel 6 wordt voldaan.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als BÄRA leather goods niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als BÄRA leather goods aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Bij herroeping zendt de klant het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BÄRA leather goods verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Indien het product beschadigd is of gebruikssporen bevat, wordt het product niet retour genomen en ontvangt de klant geen geld terug.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als BÄRA leather goods hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van BÄRA leather goods bij herroeping

 1. Als BÄRA leathergoods de melding van herroeping door de klant ontvangt per e-mail, stuurt BÄRA leather goods na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. BÄRA leather goods vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door BÄRA leather goods in rekening gebracht voor het geleverde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping meldt.
 3. BÄRA leather goods gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

BÄRA leather goods kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als BÄRA leather goods dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die op maat en in overleg zijn vervaardigd. Specifieke goederen, kunnen niet meer aan derden worden verkocht.
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BÄRA leather goods geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Producten in de uitverkoop waarbij aangegeven staat dat het herroepingsrecht uitgesloten is.

 

Artikel 9 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. Regelmatig biedt BÄRA leather goods op haar website en via social media kortingscodes en acties aan. De kortingscodes zijn alleen van toepassing op de daarvoor bepaalde artikelen en kunnen niet in combinatie met andere acties en codes worden gebruikt.

 

Artikel 10 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. BÄRA leather goods staat er voor in dat alle producten geleverd worden zoals in de overeenkomst vastgesteld is.
 2. BÄRA leather goods hanteert naast de 14 dagen herroeping een garantie op haar handgemaakte producten van 3 maanden. De garantie vervalt echter wanneer de klant zonder overleg zelf of door derden getracht heeft het gebrek te herstellen en wanneer de gebreken door klant zijn eigen toedoen zijn ontstaan.
 3. Onder garantie op het product vallen enkel fouten/ gebreken welke zijn ontstaan tijdens het maken van het product. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stikfouten.

 

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. Nadat de bestelling is betaald door de klant, ontvangt hij een bevestigingsmail op het door de klant ingevulde e-mailadres.
 2. Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling verzendklaar gemaakt en binnen 2 werkdagen verzonden. Indien de klant een product heeft besteld waarvan de levertijd 2 weken duurt, ontvangt deze van ons bericht wanneer de bestelling klaar is voor verzending. Wij streven ernaar om de bestelling zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen in orde te maken.
 3. Het pakket wordt door BÄRA leather goods verzonden naar het door de klant opgegeven adres. BÄRA leather goods is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres.
 4. Het thuis bezorgen van de bestelling(en) wordt uitbesteed aan PostNL. Bestellingen worden via Pakketpost en brievenbuspost van PostNL verzonden. Pakketten via Pakketpost zijn traceerbaar in dit systeem. Bij het niet op tijd bezorgen van PostNL kan BÄRA leather goods niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
 6. BÄRA leather goods is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien is vastgesteld dat BÄRA leather goods toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Bij bestellingen op de website geschiedt de betaling te allen tijden online via iDeal. Bij een bestelling via Luxe op Maat geschiedt de betaling contant bij afhalen of per bankoverschrijving naar: IBAN: NL32 RABO 0320 2463 37 t.n.v. BÄRA leather goods.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Bij een bestelling van Luxe op Maat, wordt er om een aanbetaling gevraagd van tenminste €100. Dit gaat altijd in overleg met de klant.
 4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BÄRA leather goods te melden.

 

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Bij een klacht kan de klant schriftelijk contact opnemen met BÄRA leather goods. De klacht zal ook schriftelijk behandeld worden.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BÄRA leather goods.
 3. Bij BÄRA leather goods ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BÄRA leather goods binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient BÄRA leather goods in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BÄRA leather goods en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.